Politica de confidențialitate

Următoarea informare este concepută pentru a vă aduce la cunoștință aspectele cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale și la drepturile dvs. privind această prelucrare în conformitate cu:
REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).
LEGEA nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) LEGEA nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice

1. Informații generale:

SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE ONCOLOGIE MEDICALĂ DIN ROMÂNIA, cu sediul în Strada Foișorului nr.2A, bl. E, et. 3, ap. 3, camera 2, sector 3 București, („SNOMR”), reprezentăm operatorul în conformitate cu GDPR. Datele de contact ale responsabilului SNOMR cu protecția datelor sunt: e-mail dpo@snomr.ro.

2. Scopul prelucrării și categoriile de date prelucrate:

Vă informăm că Scopurile fundamentale al SNOMR sunt următoarele:
• Apărarea și protejarea:
• statutului profesional al medicilor oncologi;
• prestigiului medical și a deontologiei medicale;
• Organizarea de manifestări de educație medicală continuă, de tip non-formal cum ar fi simpozioane, congrese, conferințe, mese rotunde, ateliere de lucru, cursuri, etc.;
• Promovarea domeniilor medicale bazate pe dovezi, pe adevăr științific;
• Promovarea specializării de oncologie medicală, a competențelor sale precum și a condițiilor de acreditare de oncologie medicală;
• Colaborarea cu MS și CNAS în probleme legate de medicația anti-cancer necesară;
• Editarea unor publicații de specialitate și organizarea unor manifestări științifice naționale și internaționale;
• Realizarea și difuzarea materialelor de informare cu privire la afecțiunile oncologice
• Participarea, dezvoltarea și promovarea programelor naționale, internaționale și granturilor educaționale referitoare la oncologie.

Pentru realizarea acestor Scopuri SNOMR prelucrează date cu caracter personal în cadrul următoarelor operațiuni:
• înscrierea ca membru al organizației noastre și participarea la evenimentele organizate de noi sau în parteneriat cu alți colaboratori;
• furnizarea de informații cu privire la activitățile: organizare de congrese, simpozioane, conferințe, mese rotunde, ateliere de lucru, cursuri, etc.;
• derularea unor programe naționale, internaționale educaționale referitoare la oncologie;
• difuzarea unor materiale de informare cu privire la afecțiunile oncologice;
• editarea și difuzarea de publicații de interes pentru membrii SNOMR;
• fotografierea și filmarea unor evenimente organizate de SNOMR și arhivarea acestor fotografii și filmări în scopuri statistice ori de cercetare istorică;

În SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE ONCOLOGIE MEDICALĂ DIN ROMÂNIA sunt prelucrate următoarele categorii de date:
• Pentru înscrierea în organizație prin semnarea adeziunii: Nume, prenume, data nașterii, gradul profesional, specialitatea, locul de muncă, adresa de e-mail, numărul de telefon.
• Pentru crearea unui cont, prin intermediul site-ului : Nume, prenume, specialitatea, adresa de e-mail, numărul de telefon;
• Pentru plata cotizației de membru, prin intermediul site-ului : Nume, prenume sau adresa de e-mail. Prin alegerea taxei aferente de pe site se prelucrează datele necesare efectuării plății: numele și prenumele, locul de muncă, adresa de domiciliu, numărul de telefon, adresa de e-mail, iar plata se realizează prin site NETOPIA PAYMENTS pe platforma securizată a acestui operator unde veți introduce coordonatele cardului dumneavoastră.
• Contactul dvs. cu noi, cum ar fi accesarea contului dumneavoastră în cadrul site-ului: numele și prenumele sau adresa de e-mail;
• Pentru comunicarea în vederea participării la evenimentele SNOMR: numele și prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon pentru invitație și ulterior imaginea dumneavoastră captată cu mijloace fotografice sau video în cazul filmării evenimentului (imagini care vor fi stocate în arhiva istorică a SNOMR, dacă este cazul);
• Pentru comunicarea unor informări de specialitate: numele și prenumele, adresa de e-mail sau numărul de telefon;
• Pentru menținerea evidențelor contabile privind donațiile și sponsorizările;
• A se vedea secțiunea Cookie-uri pentru detalii privind ceea ce colectăm utilizând cookie-uri;
Datele personale pe care le prelucrăm sunt, în principal, datele tale de identificare sau alte date personale pe care le colectăm direct de la dumneavoastră sau din alte surse atunci când deveniți membru al SNOMR sau când primiți informații privind activitățile noastre. Datele cu caracter personal sensibile dezvăluie originea dumneavoastră rasială și etnică, opiniile politice, convingerile religioase și filozofice, afilierea sindicală, datele genetice, datele biometrice, datele referitoare la sănătate sau datele referitoare la viața sau orientarea sexuală.
SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE ONCOLOGIE MEDICALĂ DIN ROMÂNIA nu colectează de la dumneavoastră date cu caracter personal sensibile.

3. Temeiul juridic al prelucrării

Baza legală pentru colectarea și procesarea datelor dumneavoastră pentru fiecare din scopurile menționate mai sus este:
• Consimțământul dumneavoastră acordat la înscrierea ca membru al SNOMR, potrivit art. 6 alin. 1, lit. a) din Regulamentul 679/2016;
• Interesul legitim al SNOMR potrivit art.6 alin. 1 lit. f) din regulamentul 679/2016 pentru transmiterea de informații în legătură cu evenimentele noastre viitoare;
• Conformarea cu o cerință legală imperativă potrivit art.6, alin. 1, lit. c) din Regulamentul 679/2016, de exemplu, cerințe contabile și fiscale, care fac obiectul unor politici interne stricte (cum ar fi perioadele de păstrare);
• Prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau în scop de arhivare istorică, potrivit art. 6 alin. 1, lit. e) din regulamentul 679/2016.
De asemenea, colectăm informații de la anumite organizații, dacă este cazul și în măsura în care avem temeiuri legale în acest sens.
Utilizăm cookie-uri (fișiere text de mici dimensiuni stocate în browser-ul dvs.) și alte tehnici cum ar fi web beacons (fișiere de tip imagine mici, transparente utilizate pentru a urmări mișcările dvs. pe site-ul nostru). Pentru detalii suplimentare în acest sens și în legătură cu modul de a opta pentru renunțarea la acestea, vă rugăm să consultați secțiunea Cookie-uri pe site-ul nostru www.snomr.ro

4. Categoriile de destinatari către care se pot divulga datele personale colectate:

Pentru a atinge scopurile prevăzute mai sus, utilizăm următoarele categorii de furnizori de produse și servicii/ împuterniciți :
• furnizorii Societății implicați în mod direct/indirect în procesul de promovare și asigurare a site-ului SNOMR;
• autoritățile/instituțiile abilitate prin lege;
• parteneri de contract care prestează diferite servicii (organizare de evenimente științifice medicale, cursuri, încasare cotizație, etc) și sponsori ai SNOMR
• contabili, auditori, experți judiciari, avocați sau alți asemenea consilieri externi ai SNOMR .

5. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către SNOMR pot fi transferate în afara României atât către state din Uniunea Europeană cât și în afara spațiului Uniunii Europene.
Atunci când SNOMR transferă date personale în țări care nu fac parte din Uniunea Europeană va lua măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru protecția acestora, iar transferul se va efectua cu acordul dumneavoastră.

6. Durata păstrării

Datele Dumneavoastră personale vor fi păstrate de SNOMR pentru o perioadă care nu depășește perioada necesară pentru a atinge scopurile descrise mai sus și/sau pentru orice altă durată necesară în virtutea obligațiilor legale aplicabile SNOMR, folosind următoarele criterii de stabilire a acestei perioade:
a) Atunci când deveniți membru al asociației noastre, păstrăm datele dumneavoastră personale până la data retragerii din asociație;
b) În cazul în care participați la un eveniment, păstrăm datele dumneavoastră personale pe toată durata de derulare a evenimentului;
c) În cazul în care prestați un serviciu, păstrăm datele dumneavoastră personale pe durata contractului și ulterior finalizării acestuia, dar nu mai mult de 10 ani de la ultima corespondență trimisă, pentru respectarea prevederilor de fiscalitate;
d) În cazul în care v-ați înscris pe site-ul nostru, păstrăm datele dumneavoastră personale până când solicitați să le ștergem sau după o perioadă de inactivitate (fără o interacțiune activă cu noi). În acest sens, menționăm că datele prelucrate pentru acest scop vor fi șterse la 3 ani după ultima interacțiune;
e) În cazul în care v-ați oferit consimțământul pentru a primi informații, păstrăm datele dumneavoastră personale până când vă dezabonați sau solicitați să le ștergem sau după o perioadă de inactivitate.
f) În cazul în care modulele cookie sunt stocate pe computer, le păstrăm atâta timp cât este necesar pentru ca acestea să își atingă scopurile și pentru o perioadă definită în conformitate cu reglementările și îndrumările tehnice.

7. Drepturile dumneavoastră

Regulamentul conferă persoanelor cărora li se prelucrează date personale o serie de drepturi. Pe scurt, drepturile pe care le aveți:
Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul dvs. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere.
Dreptul de acces – înseamnă că aveți dreptul de a obține o confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, aveți acces la datele respective și la informațiile privind modalitatea în care sunt prelucrate aceste date.
Dreptul la portabilitatea datelor – se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent de către noi și care poate fi citit automat, dar și la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
Dreptul la opoziție – vizează dreptul dumneavoastră de a vă opune prelucrării datelor personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al operatorului.
Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct sau prelucrări efectuate în baza consimțământului expres, aveți dreptul de a vă opune prelucrării în orice moment.
Dreptul la rectificare – se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – înseamnă că aveți dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; vă retrageți consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; vă opuneți prelucrării și nu există alte motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale.
Dreptul la restricționarea prelucrării – poate fi exercitat în cazul în care: persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă necesară verificării corectitudinii datelor; prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea; în cazul în care SNOMR nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei respective.
Dreptul de a depune o plângere – plângeri referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la următoarele date de contact:
– adresa poștală – Str. B-dul Gheorghe Magheru nr. 28 – 30, sector 1, București, România
– adresă e-mail – anspdcp@dataprotection.ro
– telefon : +40 318 059 211 sau +40 318 059 212

Pentru exercitarea acestor drepturi, precum și pentru orice întrebări suplimentare cu privire la aceasta informare sau în legătură cu utilizarea de către SNOMR a datelor personale, vă rugăm să contactați ofițerul nostru pentru protecția datelor, alegând oricare din modalitățile de comunicare descrise mai jos.
Ne puteți contacta:
• Prin email – la adresa: gdpr@snomr.ro
• Personal sau printr-o cerere trimisa prin posta – la Sediul SNOMR (la adresa menționată la pct. 1);